Business intelligence

Špecializujeme sa na implementáciu Business Intelligence (BI), ako podporu pre efektívne získavanie dát, ich spracovávanie a analýzu. Využívame celosvetovo uznávané nástroje NiFi, Talend, Knowage, Power BI, Tableau, vďaka ktorým vytvárame pre používateľa prívetivé prostredie vybudované na stabilných základoch.

esmo-bratislava-business-intelligence-1
esmo-bratislava-business-intelligence-2

Business intelligence

BI – Business Inteligence ako komplex metodík, nástrojov, dát a flexibilného užívateľského rozhrania predstavuje jeden z najvýznamnejších faktorov kvality podnikovej informatiky a s tým súvisiacich posunov v konkurencieschopnosti podnikov. Business Inteligence má niekoľko základných princípov, a to predovšetkým transformáciu dát z transakčných a produkčných systémov na analytické dáta, ktoré sa následne využívajú pre efektívne rozhodovanie. Riešenia BI sú založené na multidimenzionalite uloženia a spracovania dát označovanej ako OLAP.

Zameriavame sa na realizáciu projektov a implementáciu riešení spracovania dát, a to hlavne pre oblasti:

 • vytvorenie dátových skladov
 • dátová integrácia (ETL)
 • dátová kvalita
 • tvorba reportov, analýz, štatistických prehľadom
 • OLAP Modelovanie
 • otvorené dáta (open data)
 • konzultačne služby

Implementácia konceptov a metodík, ktoré zlepšujú rozhodovací proces v podniku, inštitúcii v rôznych odvetviach priemyslu alebo verejnej správe.

Realizácia projektov pre BI riešenia sa spravidla zameraná na nasledovné časti

 • vytvorenie dočasných a operatívnych úložísk dát, extrahovaných dát
 • implementáciu transformačných nástrojov s podporou pre riadenie dátovej kvality
 • dátové sklady s logickým dátovým modelom pre dlhodobé uloženie dát
 • nástroje pre tvorbu užívateľských zostáv, reportov, štatistík a pokročilých analýz
 • dataminig modely pre pokročilé analýzy dát, využitie riešení pre Data Science a prvky strojového učenia

Tvorba metodík pre prevádzku a údržbu komplexných riešení zameraných na dátové spracovanie.

Navrhované riešenie sa skladá z troch základných logických celkov:

 • Príprava dát zo systému, nastavenie pravidiel pre získavanie dát, ich extrakcia a predspracovanie. Táto časť si vyžaduje nastavenia a implementáciu extrakčných procedúr na strane konkrétneho systému. Tieto procedúry nemajú vplyv na procesy bežiace v systéme a nijakým spôsobom neovplyvňujú existujúcu implementáciu riešenia. Nastavenie času extrakcie dát je voliteľné a je spravidla nastavené tak, aby procedúry bežali v nočných hodinách.
 • Uloženie dát v databáze (štatistické dáta) je plne automatizované a zabezpečuje kontinuálne uchovanie extrahovaných dát. Dátový model databázy je nastavený tak, aby bol rozšíriteľný a umožnil jeho modifikáciu a doplnenie. Databáza poskytuje štatistické dáta pre požadované výstupy a dátové oblasti pre ich hodnotovo dôležitú vizualizáciu.
 • Užívatelia pristupujú k dátam uloženým v štatistickej databáze (DWH – dátový sklad) prostredníctvom webového rozhrania. Prístup k dátam je riadený na základe oprávnení k dátovým oblastiam. Oprávnenia je možné dynamicky meniť. Riešenie obsahuje preddefinované dátové štruktúry, ktoré umožnia užívateľom okamžitú tvorbu vlastných štatistík.

Nasadenie nástroja pre tvorbu a zobrazenie štatistík a reportov, ktorý umožňuje:

 • Prístup k štatistikám prostredníctvom intuitívneho grafického rozhrania na báze tenkého webového klienta. Toto rozhranie taktiež umožňuje aj vývoj reportov.
 • Prihlásenie a navigáciu v prostredí pomocou internetového prehliadača. Po prihlásení užívateľ môže pristupovať len k objektom, na ktoré ma oprávnenie, tieto je možné meniť v závislosti od potreby zákazníka.
 • Vytvorenie štatistiky obsahujúcej vlastné ovládacie prvky, ktoré vychádzajú z dát uložených v dátovom úložisku (DWH). Interaktívne ovládanie poskytne dynamické zmeny zobrazenia jednotlivých objektov na obrazovke. Aplikácia filtrov je intuitívna a je ju možné kedykoľvek meniť.
 • Zobrazenie detailných dát pre export daných záznamov napríklad vo formáte excel alebo pdf. Pre zobrazené dáta sa uplatňujú filtre použité v danom reporte, takto je možné vytvoriť sadu dát pre ďalšie spracovanie.

Spôsob realizácie

Pre overenie vhodnosti nasadenia riešenia nad dátami dostupnými v spoločnosti a pre lepšie definovanie požiadaviek riešenia spravidla navrhujeme realizovať implementáciu funkčných požiadaviek v nasledovných krokoch:

 • Overenie možnosti získania dát zo zdrojových systémov.
 • Využitie možnosti uloženia dát v dátovom sklade.
 • Vytvorenie iniciálneho dátového setu.

Výstupom je realizačný plán s harmonogramom, definovanou súčinnosťou a architektúrou budúceho riešenia.

Prehľad aktivít potrebných pre uvedenie riešenia do funkčného testovania:

 • Inštalácia riešenia s možnosťou využitia existujúcich licencií pre databázový server a existujúce HW prostriedky.
 • Implementácia konektora na zdrojové systémy, alebo adekvátneho zabezpečenia prenosu dát do nového riešenia.
 • Implementácia procesov spracovania dát a uloženie do dátového skladu s dodávaným dátovým modelom.
 • Vytvorenie dátového setu podľa požiadaviek zákazníka.
 • Nastavenie bezpečnosti prístupu k dátam.
 • Dodanie výstupných zostáv, dashboardov alebo analýz.

Súčasťou dodávky je aj základná projektová dokumentácia s popisom riešenia a školenie personálu.