agendové

systémy

Naše agendové systémy prinášajú efektivitu a poriadok do vašej organizácie. Automatizujeme rutinné úlohy a zlepšujeme komunikáciu medzi oddeleniami. Naše riešenia sú škálovateľné a prispôsobiteľné na mieru vašim potrebám. Zabezpečujeme, aby ste mali vždy prehľad o dôležitých dátach a procesoch.

agendove-systemy-esmo-bratislava-2
agendové systémy

Automatizácia pre väčšiu efektivitu

ENTERPRISE
agendová platforma

ENTERPRISE Agendová Platforme (EAP). Každá organizácia denne vytvára desiatky dokumentov, ktoré je potrebné spracovávať, zdieľať a ukladať. Manažmentu dokumentov pozostáva zo zavedenia jednotných pravidiel, ktoré zadefinujú spôsob nakladania s dokumentmi v organizácií a z informačného systému, ktorý uvedené pravidlá efektívne podporuje. Informačný systém manažmentu elektronických dokumentov organizácie sa označuje ako systém DMS – Document management systém. Po zavedení systému bude mať organizácia plnú kontrolu nad správou a bezpečnosťou svojich dát.

grant
manažment

Informačný systém Grant manažment je portál na elektronické podávanie žiadostí o dotácie na podporu projektov v rámci činností zameraných na dosahovanie cieľov organizácii v pôsobnosti štátu na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni s dôrazom na zabezpečenie jednotného spôsobu zverejňovania, evidencie, vyhodnocovania a spracovávania žiadostí o granty.

active registratúra

Sme implementačným partnerom špecializovaného riešenia pre efektívne vedenie elektronickej registratúry ActiveRegistratúra, ktoré komplexne rieši procesy definované v platných legislatívnych normách, zabezpečuje spravovanie a riadenie dokumentov počas celého ich životného cyklu vrátane archivovania. Produkt ActiveRegistratúra vykazuje zhodu s požiadavkami výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 525/2011 Z. z. v znení opatrenia MV SR č. 203/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry s úrovňou hodnotenia „Vysoká úroveň“ (č. certifikátu: SVS–OAR1-2022/006685 zo dňa 21. apríla 2022).

Ďalšie služby

vývoj
softvéru

vyvoj-softveru-esmo-bratislava-2

kybernetická
bezpečnosť

kyberneticka-bezpecnost-esmo-bratislava

data
management

vyvoj-softveru-esmo-bratislava-2